۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

قطعه خوانی بیست و هفتم

پرنده ای که لب تنگ ماهی نشسته بود،
به ماهی گفت
سقف قفس شکــــــــــــــسته،
چرا پرواز نمـــــــــــــــــــی کنی؟