۱۳۹۰ تیر ۲۵, شنبه

سفرنامه 52: طاق آزادی

 طاق آزادی یا Arc de Triomphe در انتهای شانزلیزه: 
و این طاق با برج آزادی خودمان روابطی دارد که به نظر می رسد در حدود شرع مبین نیست و لازم است مسئولین ارشاد به ارتباط این دو برج آزادی قبل از آنکه دیر شود رسیدگی کنند: (عکس تلویزیون داخل برج)


و از بالای طاق آزادی هم می توان از بالا پاریس را دید و از همه مهمتر ایفل را.

و نیز شانزلیزه