۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

قطعه خوانی - سیزدهم

وداعي در بين نيست
كه اين آغاز سلام است.

فقط تو بگو:
راه را درست آمده ام؟