۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

این روزها - هفتم

این روزها جنگ دل و عقل را به وضوح در درونم می بینم. دلم می گوید برگرد. عقلم می گوید که نه برنگرد یا لااقل الآن برنگرد. بگذار زمان بگذرد. اما دل صاحب مرده که صبر نمی شناسد..... تا کدامیک برنده شوند در این جنگ نابرابر.....

پینوشت: یکی می گفت هرکدام که در این جنگ برنده شوند مهم نیست. مهم آن است که در هر حالت تو بازنده ای! هر جور که نگاه می کنم، می بینم راست می گوید....