۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

اعوجاج شعری - سوم

تقدیم به آنها که در نظر دارند 16 آذر اغتشاش مخملی کنند:

من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
فقط خود را ضایع کرده ایم!
چون بر نمی خیزد کس دیگری!

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
تازه شدیم مثل بقیه!