۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

سیاست ما عین رانندگی ما - دوم

سیاست ما عین رانندگی ماست! وقتی خودمون پشت فرمونیم خدا رو بنده نیستیم و به حرف هیچکس گوش نمی دیم و راه خودمان را می ریم. اما همینکه در کنار راننده دیگری نشستیم شروع می کنیم به نظر دادن: تند نرو! اینجا رو بپیچ! چرا از اینجا می ری؟! اون مسیر بهتره! اونجا ترافیکه!

پ.ن.: خیلی ها به این دولت انتقاد دارند که درست هم هست ولی ای کاش اون موقع که خودشون هم پشت فرمون بودند لااقل درست رانندگی کرده بودند یا به حرف دیگران گوش می دادند... دیکتاتورهای دیروز، روشنفکران و دموکراسی خواهان امروز... افسوس بر دست های آلوده که می خواهند کارهای پاکیزه انجام بدند البته اگر کارشون پاکیزه باشه و دوباره توش خودخواهی و سهم خواهی نباشه......