۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

انسانه ها - هفتم


حتما می تونی با سرنوشت مبارزه کنی،  اما خوب شکست می خوری ....