۱۳۸۸ بهمن ۲, جمعه

...

سری، پر رویا

دلی، پر سودا

و پایی، در خاک اسیر....


اما بی آنکه اسارتم کم شود، رویا و سودایی جدید دارم.......

گاه این مرض حاد، عود می کند....


*

گویند مرا که بند بر پاش نهید

دیوانه دلست! بند بر پام چه سود؟