۱۳۸۸ دی ۱۱, جمعه

سیاست ما عین رانندگی ما - سوم

سیاست ما عین رانندگی ماست! بین خطوط نمی توانیم حرکت کنیم.

البته گاهی خیابان خط کشی نشده ولی اگر هم شده بود باز فرقی نمی کرد! چون نمی توانیم و نمی خواهیم که بین خطوط حرکت کنیم. ویراژ دادن بین خطوط عادت ما شده....

پینوشتی بی ربط: گوشه سمت چپ در آرشیو داره برای اولین بار عدد 2010 رو نشون می ده...