۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

مرز پرگهر بیست و هفتم

جامعه متمدن آنجاست که فاحشه خانه قانونا وجود دارد اما روسپی ها شب هایی را بدون مشتری می گذرانند. جامعه متمدن آنجاست که فاحشه ها کنار خیابان برای یافتن یک مشتری ممکن است مدت ها معطل باشند و البته ماشین ها برای سوار کردن آنها صف نکشیده اند و راه بندان ایجاد نکرده اند....

و اما جامعه غیر متمدن آنجاست که اگر زنی کنار خیابان ایستاده باشد که فقط از خیابان رد شود، ماشین ها به دید فاحشه برای او بوق می زنند. جامعه غیرمتمدن آنجاست که اگر در یک خانه عده ای در حال رقص و شادی باشند، ممکن است که دسته جمعی به زنهایشان جلوی مردهایشان تجاوز شود. و حتی ساده تر ازآن به یک زن روستایی یا به یک پزشک..... فرقی نمی کند!
.
.
.
.
این بار تعرض گروهی به پزشک مجرد در گلستان