۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

لوزانیات چهل و چهارم

تو توانایی بخشش داری
دست های تو توانایی آن را دارد
که مرا زندگانی بخشد
چشم های تو به من می بخشد
شور عشق و مستی
و تو چون مصرع شعری زیبا
سطر برجسته ای از زندگی من هستی
* مصدق
.
.
.
.
دوم ژوئن و درغروب دیگری در لوزان و در کنار دریاچه ژنو که آرام به تماشا نشسته بود... هم شعر و هم صدا و هم نگاه... باورش حتی برای شاعر شعرهایمان هم سخت است... و سخت تر حتی برای باور حادثه....