۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

لوزانیات بیست و ششمگفت می دونی که یونانی ها مبدع المپیک بودند؟ گفتم آره حتی به خاطر این همیشه در کنار پرچم کشور برگزارکننده، پرچم یونان رو هم در مراسم افتتاحیه برافراشته می کنند.... یه لبخندی زد. شاید از خوشحالی اینکه من این موضوع رو می دونم یا شاید یه جور احساس غرور ملی براش بود. بعد گفت اما خنده داره که به لوزان می گند "پایتخت المپیک"؟ گفتم آره. اما چرا؟ سری به حسرت تکون داد و گفت برای اینکه اینا خیلی زرنگند و ما هم خواب!!

یاد مولانا و اهل ترکیه شدنش، ابوعلی سینا و عرب حاشیه خلیج فارس شدنش(!)، خلیج فارس و خلیج عربی شدنش و کلی میراث دیگه ایران افتادم که دارند با زرنگی و قدرت دیگران مصادره می شند و ما فقط بعد از مصادره شدن هوار هوار می کنیم، امضا جمع می کنیم و التماس می کنیم..... ناتوانیم. کار دیگه ای هم از دستمون بر نمیاد....

چقدر این دو ملت بزرگ و تمدن ساز قدیمی این روزها شکسته و ناتوان هستند. حتی میراث خودشون رو هم نمی تونند برای خودشون نگه دارند....