۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

قطعه خوانی بیستم

گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی
کو رفیق رازداری؟! کو دل پر طاقتی؟

فاضل نظری