۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

این روزها - یازدهم

تا گفتم رفتم دندان پزشکی دو سه تا از دندان هامو پر کردم. بی درنگ گفت: "پس تو هم داری می ری؟!!!"