۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

این روزها - دهم


کبوتری است که جز قفس جایی را ندیده، ذهنش الکن است برای تصور آزادی....