۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

مرز پرگهر - پنجم


نمی دونم این شکل و واژه هاش چقدر دقیق هستند. ولی با همین وضعیت یعنی مرز پرگهر کدومیک از ایناست؟