۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

...

ناراحت کننده ترین اتفاق زندگیم آن است که درد کسی را ببینم و بدانم چگونه باید به او کمک کنم، ولی از کمک کردن به او ناتوان باشم... ناراحتم از ناتوانیم برای وطنم، مادرم، خواهرم و حتی خودم!

مرا ببخشید برای همه ناتوانی هایم....