۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

سفرنامه 114


تابلو رو می بینی "قطارها" و بعد پله های بزرگ و باشکوه ایستگاه رو طی می کنی.... و این یعنی پایان سفری کوتاه به میلان. برای من که فوتبال نمی فهمم میلان بیشتر از این نیست...