۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

اعوجاج شعری - هفتم

رفتم مرا نبخش و بگو او وفا نداشت
خودفریبی دل را خنک می کند....