۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

قطعه خوانی - هفدهم

گاهی بساط عشق خودش جور می شود
گاهی به صد مقدمه ناجور می شود