۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

قطعه خوانی - شانزدهم

پدرانم همه سرگشته حیرت بودند
من اگر راه به جایی ببرم ناخلفم

*فاضل نظری

پینوشت: همیشه سعی کردم ناخلف باشم اما بیش از پدر سرگشته حیرت شدم.... هر کداممان به طریقی سرگشته و حیران....