۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

قطعه خوانی - دوازدهم

رفتم مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
راهی به جز گریز برایم نمانده بود...

* فروغ