۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

قطعه خوانی - ششم

من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه بر می خیزند

من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد؟
چه کسی با دشمن بستیزد؟
چه کسی
پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟

* حمید مصدق - قصیده آبی، خاکستری، سیاه