۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

قطعه خوانی هشتم - 18+ یکم

آن گاه که خوش تراش ترین تن ها را به سکه سیمی توان خرید
مرا -دریغا دریغ-
هنگامی که به کیمیای عشق احساس نیاز افتد.
همه آن دَم است.
همه آن دَم است.

*شاملو