۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

دل من!

ساکتی اما نه صبور دل ِ من! سراب ها را پشت سر گذاشته ای و به دریا رسیده ای. اما هنوز دریا نشده ای...
چرا معطل می کنی؟! به دریا بپیوند. کمی دریا باش، بزرگ باش، صبور باش....