۱۳۸۷ دی ۲۲, یکشنبه

شعرخوانی - یکم

بسترم
صدف خالی یک تنهایی است.
و تو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری.....

* هوشنگ ابتهاج (سایه)