۱۳۸۷ مهر ۲۲, دوشنبه

آخر پوچ گرایی.....

دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ! برای هیچ، بر هیچ، مپیچ.....شاعر: ناشناس
منبع: تخته درس سیستم های دینامیکی دکتر مشایخی در دانشگاه شریف!