۱۳۹۰ شهریور ۸, سه‌شنبه

قطعه خوانی - بیست و نهم

بازگشته ام از سفر
سفر از من باز نمی گردد

*شمس لنگرودی