۱۳۹۰ مرداد ۲۴, دوشنبه

قطعه خوانی - بیست و هفتم

مه در لندن بومی است
غربت در من

*طاهره صفارزاده
.
.
.
.
این روزها دیگه عادت کردم! مثل لندن به مه، لوزان به آرامش، تهران به ترافیک ... من هم به غربت!