۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

میانمایگی

نه آنقدر توانا که بتوانم، نه آنقدر ناتوان که نتوانم....

میانمایگی نوعی شکنجه است....