۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۲, چهارشنبه

قطعه خوانی - پنجم

ما آزموديم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش