۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

قطعه خوانی - یکم

آری آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیاندیشم
که همین دوست داشتن زیباست

* فروغ