۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

قطعه خوانی - سوم

گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دلست! بند بر پام چه سود؟