۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

قطعه خوانی - دوم

بی مرغ آشیانه چه خالیست!
خالی تر آشیانه مرغی
کز جفت خود جداست....

* سایه