۱۳۸۷ آبان ۱۳, دوشنبه

سفرنامه هشتم : مش دونالد واقعا مشتی شد!

داخل صحن امام رضا

صحن انقلاب ( سقاخانه اسماعیل طلا )

پنجره فولاد
تشکر: با تشکر از ماموران ورودی ها و صحن ها که با دید اغماض به این عمل ممنوعه عکس گرفتن نگاه کردند....