۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

آغاز انسان

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد
.
شاملو-آیدا در آینه