۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

تگلس - هشتم


ذلیل مرده تو که همه پسته و بادوما رو خوردی!!!!
دیروز دلیل این عصبانیت مادر محترم رو درک نکردم اما امروز که مهمون اومد و تو کاسه آجیل، فقط تخمه بود فهمیدم!!! خوب راه حل هم این بود که عین میوه فروش ها عمل کردم که زیر رو میوه بد میذارند و روی میوه ها رو قشنگ می چینند: زیر رو تمام تخمه ریختم و بعد روش دو سه تا پسته و بادوم انداختم که نمای بیشتری داشته باشه... فقط خدا کنه مهمان محترم به زیر کاسه نرسه وگرنه رسوایی به بار میاد....
پینوشت: می خوام از سال پیش و سال بعدم بنویسم ولی واقعا حس نوشتن نیست...  نمی دونم این حس محترم چه مرگشه....