۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

گفتگو با او....


گاه آنچنان عصیان می کنم که خودم هم از اینهمه شتاب در دوری از تو وحشت می کنم و گاه آنچنان خود را اسیر قدرت دوست داشتن تو می بینم که شک می کنم که به عنوان یک انسان از خودم اختیار دارم ....
نقطه تعادل این نوسانات کجاست؟