۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

سفرنامه دوم : در فرودگاه استانبول: هیچی فیلتر نیست!

وای اینجا سرعت Wireless خفنه و هیچی فیلتر نیست! خدایا من و اینهمه خوشبختی محاله! محاله!
راستی از اینجا یک معامله هم در بورس پرشکوه ایران کردیم.... خدایا در روزهای آتی قیمتش را فزونی بخش...آمین