۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

سفرنامه 86 : بدون شرح

ساعت 9 شب بیست و یکم بهمن ماه با تاج سر محترم در نزدیکی وزارت کار بودیم، بلندگوهای وزارتخانه صدای الله اکبر ضبط شده وزیر دائم العمر شعار را پخش می کرد و جمعیتی که از همان بلندگو به دنبال او الله اکبر می گفتند و شور انقلابی صدای ضبط شده آنها در فضا پیچیده بود....
.
.
.
.
پیش چشم ما ولی عده ای اندک به پنجره ها آویزان بودند... ساکت و تماشاچی....