۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

سفرنامه 87: فی الباب 22 بهمن!

اگر در سوییس شب یکم آگوست که به مناسبت روز ملی سوییس جشن و آتش بازی است در خانه بمانی یا بر عکس به خیابان بروی هیچکدام معنای خاصی ندارند. نه آنها که در خانه مانده اند فکر می کنند بخش عمده آن چند هزار نفر یا حتی کمتر از آن (!) به اجبار حضور و غیاب مجبور به حضور شده اند و مابقی هم که خود رفته اند یک مشت ساندیس خور و عقب افتاده اند و نه آنها که رفته اند فکر می کنند آنها که در خانه مانده اند یک مشت خائن به کشته های راه استقلال و سربلندی سوییس و فریب خورده بدخواهان این کشور هستند.