۱۳۸۹ اسفند ۲۰, جمعه

قطعه خوانی - بیست و دوم

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
هرچه آغاز ندارد، نپذیرد انجام

*حافظ