۱۳۸۸ فروردین ۲۰, پنجشنبه

Rejected!


جفتکو خوردی؟! نوش جونت! حالا بازم ادامه بده!!
پینوشت 1: جفتک استعاره ای نغز و پر محتوا از reject پر افتخار بنده توسط دانشگاه Queen's می باشد! پس حدس زدن استعاره خر سخت نیست!!
پینوشت 2: جالبه که همه finance یی ها دارند منو reject می کنند!!! و در عوض اونها که دوست ندارم مدام دارند برام پیام "فدایت شوم" می فرستند. من فرمون رو می خوام بکشم راست ولی نیروهایی دخیل هستند که فرمون رو بکشند به چپ! تا به الآن هم برایند نیروها این بوده که ماشین تو خاکی سمت چپ جاده است!!!!