۱۳۸۷ اسفند ۱۶, جمعه

انسانه ها - سوم

گاه دوست داری قانونی را بشکنی تا فقط توانسته باشی نشان دهی تو بر زندگی سواری نه او بر تو! تلاشی برای اثبات اختیار.... اما نتیجه گاه آنطور که می خواهی نیست....