۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

قطعه خوانی سی و سوم

نمی داند به قربانگاه می رود
گوسفندی
که از پی کودکان می دود
که عقب نماند

*شمس لنگرودی