۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

قطعه خوانی سی و دوم

باران شبانه را دوست دارم
نیمه های شب
چراغ روشن پارک ها
و ماشینی که دور می شود
به سرعت زندگی

*شمس لنگرودی