۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

شعرخوانی چهاردهم


*بهمنی
.
.
.
.
با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو
باشد که خستگی بشود شرمسار تو