۱۳۹۱ آبان ۱۰, چهارشنبه

قطعه خوانی - چهل و یکم

این همه از تاریکی بد نگویید
شما که فروش چراغتان
به لطف همین تاریکی است...

* شمس لنگرودی