۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

قطعه خوانی سی و هشتم

در مشرق زمین مساله جدایی مطرح است و در مغرب زمین مساله تنهایی. در باور شرقی ها انسان از عالم لایتناهی جدا گردیده است یعنی از اصل خود دور مانده است و کوشش او در این جهان روزگار وصل خویش بازجستن است... در غرب بویژه در دوران معاصر  اعتقاد غالب بر این است که انسان زاده همین کره خاکی است و آنگاه فن آوری و تسلط بر طبیعت و تولید و مصرف زیاد به تنهایی هنرمند غربی انجامیده است.

* سیمین دانشور
.
.
.
.
کاش کسی درد پیچیده امروز ما را می گفت. آمیخته ای از درد جدایی و درد تنهایی. درد جدایی اما نه از عالم لایتناهی و درد تنهایی نه از باور تسلط به طبیعت و مصرف زیاد....
.
.
.
.
و خداوند شرق و مردمانش را پیچیده آفرید....