۱۳۸۷ اسفند ۴, یکشنبه

این روزها - دوم


این روزها هزار بار می میرم تا شاید یکبار و فقط یکبار آن ایده آل را زندگی کنم. آن هم نه در واقعیت بلکه در رویا........